Úvod do Geoinformačného minima v oblasti ochrany prírody a krajiny

Doplnkový vzdelávací materiál je navrhnutý ako používateľská príručka k využívaniu geoinformačných technológií v oblasti ochrany prírody a krajiny. Používateľská príručka poskytuje spektrum základných teoretických a praktických informácií o geografických informačných systémoch (GIS), využiteľných pri práci v oblasti ochrany prírody a krajiny. Hlavným cieľom Geoinformačného minima v oblasti ochrany prírody a krajiny je veľmi efektívnou a nenáročnou formou naučiť používateľa s touto technológiou pracovať.

Pre používateľa je pripravená teoretická a praktická sekcia.

Doplnkový vzdelávací materiál – Geoinformačné minimum v oblasti ochrany prírody a krajiny má za cieľ v Modeli kontinuálneho a celoživotného vzdelávania:

  • zvýšiť odbornú vedomostnú úroveň cieľovej skupiny vo využívaní geoinformačných technológií,
  • zlepšiť praktické zručnosti cieľovej skupiny pri práci s geoinformačnými technológiami.

Cieľovú skupinu tvoria:

  • pracovníci štátnej a verejnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny,
  • pracovníci regionálnej a miestnej samosprávy.