HlavnyObrazok
Optimálne rozlíšenie
1024 x 768 a viac
 
Odporúčaný prehliadač
IExplorer 7+
  Firefox 3+
Chrome

Na tvorbe Doplnkového vzdelávacieho materiálu - Geoinformačné minimum v oblasti ochrany prírody a krajiny sa podieľal riešiteľský kolektív:

Odborný garant:
RNDr. Michal Klaučo, PhD.

Odborní konzultanti:
Mgr. Dobromila Bobková
Mgr. Daniel Kubinský
Mgr. Peter Pastorek
Mgr. Peter Trhan, PhD.
Ing. Adalbert Mezei
Ing. Ján Cimerman
Ing. Ján Jakubík, PhD.
RNDr. Nora Balková
RNDr. Roman Krajčovič

Doplnkový vzdelávací materiál - Geoinformačné minimum v oblasti ochrany prírody a krajiny bol vytvorený v rámci projektu "Systém kontinuálneho vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny". Projekt bol realizovaný z Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 5 – Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, opatrenie 5.3. - Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.
logo_autors

joomla template

Posledná aktualizácia: 17. 01. 2011