HlavnyObrazok
Optimálne rozlíšenie
1024 x 768 a viac
 
Odporúčaný prehliadač
IExplorer 7+
  Firefox 3+
Chrome

Geografická poloha

Geografická poloha údajov

Informácia o geografickej polohe je základným elementom, ktorý geografické údaje odlišuje od ostatných typov údajov. Bez vyjadrenia geografickej polohy údajov nie je možné prvky a objekty reálneho sveta presne lokalizovať. Napr.: „V národnom parku sa nachádzajú rozsiahle vodné plochy.“ Takáto informácia bez presného vyjadrenia geografickej polohy poskytuje používateľovi len prehľad o tom, čo sa v danom území nachádza. Používateľ to však nevie presne lokalizovať a pre ďalšie spracovanie je informácia v GIS nepoužiteľná.
 

Kartografické zobrazenia - mapové projekcie

Ako už bolo vyššie spomínané, poloha geografických objektov sa tak ako pri mapách, aj v prostredí GIS vyjadruje cez rôzne typy kartografických zobrazení (v prostredí GIS označované ako mapové projekcie) a k nim prináležiacich súradnicových systémov.
   

Súradnicové systémy

Číselná interpretácia presnej polohy objektov (na referenčnom telese, na mape, v prostredí GIS) sa vyjadruje prostredníctvom súradnicových systémov, v GIS označovaných pod názvom „coordinate systems“. Podľa Voženílka (1999) súradnicový systém vyjadruje jednoznačné a presné určenie polohy bodov na referenčnom telese a jeho prenesenom topografickom obraze (dvojrozmerná rovina – mapa, plocha obrazovky).
 

Zobrazovacie a súradnicové systémy používané na Slovensku

V súčasnosti existuje približne 300 kartografických zobrazení (mapových projekcií). V praxi sa ich používa len niekoľko desiatok. Voľba kartografického zobrazenia (mapovej projekcie) vyplýva z vlastností zobrazovaného územia, ako sú jeho veľkosť, tvar, geografická poloha, ale aj z účelu mapy, využívania mapy, obsahu mapy atď.
   
joomla template

Posledná aktualizácia: 17. 01. 2011