HlavnyObrazok
Optimálne rozlíšenie
1024 x 768 a viac
 
Odporúčaný prehliadač
IExplorer 7+
  Firefox 3+
Chrome

Súradnicové systémy


Geografický súradnicový systém vyjadruje polohu daného bodu na referenčnom telese, a to prostredníctvom geografickej šírky a dĺžky. 
  • geografická šírka, je reprezentovaná uhlom, ktorý sa meria od rovníka k pólom v stupňoch (0º až 90º). Smerom na juh so znamienkom mínus (–) je južná geografická šírka, smerom na sever so znamienkom plus (+) je severná geografická šírka. Pohybom od rovníka smerom nahor alebo nadol sa vzdialenosť mení (rastie), čím sa mení aj uhol. Na póloch (severný a južný) je vzdialenosť od rovníka vo svojej maximálnej hodnote, ktorá je vyjadrená uhlom 90º. Základnou kružnicou je rovník, smerom k pólom geografickú šírku reprezentujú rovnobežky, ktoré sú vedľajšími kružnicami. Podľa tvaru referenčného telesa sa veľkosť rovnobežiek (polomer a obvod) od rovníka smerom k pólom zmenšuje. Rovník je teda rovnobežka s najväčším polomerom a obvodom. Na samotných póloch sa kružnice redukujú až na body.
  • geografická dĺžka, je reprezentovaná uhlom medzi základným a miestnym poludníkom. Základným poludníkom (t.j. nultým poludníkom) je Greenwich (Anglicko) a vzdialenosť od neho sa udáva v stupňoch (0º až 180º). Smerom na východ so znamienkom plus (+) ide o východnú geografickú dĺžku, smerom na západ so znamienkom mínus (–) o západnú geografickú dĺžku. Pohybom od základného poludníka smerom na východ alebo na západ sa vzdialenosť mení (rastie), čím sa mení aj uhol.

Prienikom geografickej šírky a dĺžky, je možné vyjadriť polohu ktoréhokoľvek miesta na referenčnom telese.

Projekčný súradnicový systém sa používa na vyjadrenie polohy objektov v dvojrozmernom rovinnom priestore. Ako už bolo spomínané, zobrazenie údajov v dvojrozmernom priestore vzniklo prostredníctvom kartografického zobrazenia, t.j. mapovej projekcie. Mnoho geografických údajov je zobrazených a interpretovaných na dvojrozmernej ploche (papier, mapa, plocha obrazovky atď.), kde je ich poloha vyjadrená práve projekčným súradnicovým systémom. Projekčný súradnicový systém je definovaný:
  • Počiatkom O – vyjadruje prienik osí X a Y.
  • Osou X – horizontálne vyjadrenie obrazu rovníka a rovnobežiek. Niekedy sa kvôli svojmu smerovaniu nazýva aj východná (Easting).
  • Osou Y – vertikálne vyjadrenie obrazu základného poludníka a miestnych poludníkov. Niekedy sa kvôli svojmu smerovaniu nazýva aj severná (Northing).

Ich prienikom vznikli tzv. 4-priestorové kvadráty, ktoré majú nasledovnú štruktúru:
  • I. kvadrant - os X obsahuje kladné hodnoty, os Y obsahuje kladné hodnoty (+x, +y),
  • II. kvadrant - os X obsahuje záporné hodnoty, os Y obsahuje kladné hodnoty (−x, +y),
  • III. kvadrant - os X obsahuje záporné hodnoty, os Y obsahuje záporné hodnoty (−x, −y),
  • IV. kvadrant - os X obsahuje kladné hodnoty, os Y obsahuje záporné hodnoty (+x, −y).

Medzi ďalšie projekčné súradnicové systémy je možné zaradiť napr. priestorový pravouhlý a pravouhlý rovinný súradnicový systém.joomla template

Posledná aktualizácia: 17. 01. 2011