HlavnyObrazok
Optimálne rozlíšenie
1024 x 768 a viac
 
Odporúčaný prehliadač
IExplorer 7+
  Firefox 3+
Chrome

Zoznam literatúry

 • Bill, R., Fritsch, D. 1991: Grundlagen der Geoinformationssysteme, Band 1, Hardware, Software und Date. Karlsruhe: Wichman Verlag, 1991, 296 p.
 • Burrough, P. A. 1986: Principles of geographical information systems for land resources assesment. Oxford: Clarendon Press, 1986, 173 p.
 • Chorley, R. 1988: Handling Geographic Information, Report to the Secretary of State for the Environemt of the Committe of Enquiry into Handling Geographics Information. London: HMSO, 1988, 18 p.
 • Dueker, K. J., Kjerne, D. 1989: Multipurpose Cadastre: Terms and Definitions. Technical Papars, ACSM-ASPRS, Annual Convention, 5, p. 94 - 109
 • Goodchild, M. F. 1992: Geographical information science. In: International Journal of Geographical Information Systems. Vol. 6, Issue 1, Oxfordshire: Taylor & Francis, 1992, p. 31 - 45
 • Greenberg, J. D., Longsdon, M. G., Franklin, J. F. 2002: Intruduction To Geographic Information System (GIS). In: Gergel, S. E., Turner, M. G. Learning Landscape Ecology: A Practical Guide To Concept And Techniques. Springer: New York, 316 p.
 • Hlásny, T. 2007: Geografické informačné systémy – Priestorové analýzy. Zvolen: Zephyros, NLC, 2007, 160 s.
 • Koreň M. 1996: Kartografické transformácie pre geografické informačné systémy. Bratislava: Geoinfo, No. 1, 1996, s. 24 - 27
 • Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. W. 2005: Geographical Information Systems and Science. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2005, 517 p.
 • Maguire, D. J., Goodchild, M. F, Rhind, D. W. 1991: Principles and Applications. Longman Scientific and Technical. In: Maguire, D. J. An overview and definition of GIS. Essex: Longman Scientific & Technical, 1991, p.  9 - 20
 • Mitašová, I., Veverka, B., Pezlar, Z. 1990: Základy teórie systémov a kybernetiky s aplikáciami v geodézií a kartografii. Bratislava: ALFA - Vydavateľstvo technickej literatúry, 1990
 • Pravda, J., Kusendová, D. 2004: Počítačová tvorba tematických máp. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004, 150 s.
 • Pravda, J., Kusendová, D. 2007: Apliková kartografia. Bratislava: Geo-grafika, 2007, 224 s.
 • Rapant, P. 1997: Plánovaní a projektování aplikací GIS. In: Sborník referátu z konference s mezinárodní účastí GIS Ostrava 97. Ostrava: VŠB – TU, 1997, s. 195 - 200
 • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, 1.vyd. Bratislava: ÚGKK a ČÚZK, 1998, 544 s.
 • Tuček, J. 1998: Geografické informačné systémy – princípy a praxe. Praha: Computer Press, 1998, 438 s.
 • Turner, M. G., Gardner, R. H., O´Neill, R. V. 2001: Landscape Ecology in Theory and Practice. New York: Springer, 2001, 401 p.
 • Stephen, R. G. 2006: Geographic Information Systems Demystified. USA: Artech House, 2006, 270 p.
 • STN EN ISO 19109 (01 9335) Geografická informácia. Pravidlá aplikačnej schémy (ISO 19109: 2005)
 • Sudolská, M., Hilbert, R. 2001: Vybrané kapitoly z úvodu do GIS. Banská Bystrica: FPV UMB, 2001, 67 s.
 • Voženílek, V. 1999: Aplikovaná kartografie I. – Tematické mapy. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999, 168 s.Použité internetové zdroje:
 • http://nic.sav.sk/logos/journals/geoinfo/0196/milan.html
 • http://af.czu.cz/~penizek/Kartografie/2_kartograficka_zobrazeni2.pdf
 • http://nic.sav.sk/logos/journals/geoinfo/0296/kusend.html
 • http://www.esri.com/news/arcuser/0703/geoid1of3.html
 • http://af.czu.cz/~penizek/Použité digitálne vrstvy geografických informácií:
 • GIS vrstvy ochrany prírody a krajiny – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
 • GIS vrstvy lesných informácií - Národné lesnícke centrum vo Zvolene,
 • GIS vrstvy vodných prvkov a plôch - Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002,
 • GIS vrstvy skládok TKO - SAŽP,
 • Rastrový podklad DTM - Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002,
 • Rastrový ortofotomapový podklad - Google (maps.google.com),
 • Rastrový podklad ZM 10 000 - Geoportal (geoportal.sk),joomla template

Posledná aktualizácia: 17. 01. 2011