HlavnyObrazok
Optimálne rozlíšenie
1024 x 768 a viac
 
Odporúčaný prehliadač
IExplorer 7+
  Firefox 3+
Chrome

Údaje a ich štruktúra

Údaje tvoria základ každého informačného systému. Údaje, s ktorými pracujú GIS, zobrazujú – zachytávajú  reálne existujúce časti zemského povrchu. Takéto údaje:
 

Vstup údajov do GIS

Údaje, s ktorými GIS pracujú, môžu pochádzať z rôznych zdrojov a získavajú sa týmito spôsobmi:
 

Presná geografická poloha údajov

Dôležité je, že údaje majú presne určenú geografickú (priestorovú) polohu, ktorá je vyjadrená prostredníctvom geografickej šírky a dĺžky, prípadne prostredníctvom súradníc X a Y (záleží od typu projekcie). S údajmi, ktoré nemajú informáciu o svojom priestorovom umiestnení, nie je možné ďalej v GIS pracovať.
   

Čo sú atribútové hodnoty

Okrem toho, že geografické údaje obsahujú informácie o svojej polohe, v prostredí GIS sa k nim vytvára aj databáza atribútových hodnôt. Atribúty predstavujú základné opisné charakteristiky geografických objektov a prvkov.
 

Dátové formáty používané v GIS

Geografické údaje sa v GIS abstrahujú – modelujú cez tzv. dátové modely, aby sa z geografických údajov vytvorili geografické informácie. Model je možné, podľa Turnera et al. (2001), definovať ako abstrakciu alebo zjednodušenú realitu. V takomto modeli zjednodušenej reality je možné oveľa ľahšie študovať rôzne javy, skutočnosti a procesy. Inak povedané, dátové modely sú v GIS považované za súbor techník, prostredníctvom ktorých sa v počítačovo generovanom prostredí modeluje reálne existujúci svet.
   

Mierka ako dôležitý faktor pri práci s údajmi

Mierka vyjadruje, akým pomerom sa skutočnosť reálneho sveta zmenšila (pretransformovala) do dvojrozmernej roviny (mapy, obrazovky atď.). Ide o kvantitatívne vyjadrenie toho, do akej miery sa zmenšila (zjednodušila) skutočnosť. 
 

Ukladanie údajov do súborov a geodatabáz

Údaje, ktoré vyjadrujú a modelujú geografický priestor s jeho objektami, sa v GIS ukladajú do počítačových súborov v rôznych formátoch. Najpoužívanejším formátom súboru je tzv. SHP súbor, ktorý zaviedla spoločnosť ESRI vo svojej produktovej rade ArcView-Editor-Info, v súčasnosti ArcGIS. Údaje v podobe geografických informácií sa do súborového formátu SHP ukladajú vo vrstvách.
   
joomla template

Posledná aktualizácia: 17. 01. 2011