HlavnyObrazok
Optimálne rozlíšenie
1024 x 768 a viac
 
Odporúčaný prehliadač
IExplorer 7+
  Firefox 3+
Chrome

Úvod do geografických informačných systémov (GIS)

Geografické informačné systémy (GIS) sú výsledkom vedecko-technického pokroku v mnohých disciplínach. Zahŕňajú celý rad technológií, akými sú napr. diaľkový prieskum Zeme, globálne navigačné systémy, digitálna fotogrametria. Čoraz častejšie sa nahrádzajú slovným spojením geoinformačné systémy. 
 

Čo je GIS

Svoje bezprostredné okolie zaznamenávame na rôzne médiá viac než 4000 rokov. Technológia záznamu údajov sa v priebehu tejto doby výrazne zmenila. Išlo o posun od záznamov na kamenných doskách (napr. zameriavanie parciel v starom Babylone a Egypte), až k najnovším geoinformačným technológiám zberu, vyhodnocovania a vizualizácie údajov. Významný skok do moderných geoinformačných technológií bol podmienený hlavne vedecko-technickým pokrokom v geodézii, topografii, kartografii, matematike, informatike, dizajnu, atď. Zo vzájomnej súčinnosti týchto vedecko-technických disciplín a snahy o čo najjednoduchšiu prácu s priestorovými údajmi sa postupne vyformovali GIS.
 

Základné princípy práce GIS

Údaje o priestore a objektoch reálneho sveta sú základnými komponentami, ktoré tvoria GIS. Prvoradým princípom GIS je údaje (geografické údaje) transformovať do takej podoby, aby sa s nimi dalo ďalej pracovať.
 

Čo nie je GIS

Mnohí používatelia iných typov informačných systémov za GIS považujú počítačové systémy na vytváranie máp. Žiaľ, nie je to tak! Mapové výstupy sú len jednou z mnohých možností interpretácií, ktoré GIS ponúkajú. Mapa je v takomto ponímaní považovaná len za produktový výstup.
   

GIS ako samostatná vedecko technická disciplína

S termínom GIS sa veľmi úzko spájajú rôzne vedecko-technické disciplíny (informatika, matematika, geodézia, geografia atď.). Na základe ich prieniku sa vyformovali GIS ako technologický prostriedok, určený na riešenie priestorových problémov reálneho sveta.
 

Stručná história GIS

Prvé pokusy o automatizované mapovanie geografickej sféry za využitia výpočtovej techniky začali v 50-tych rokoch 20. storočia.
   
joomla template

Posledná aktualizácia: 17. 01. 2011